Spoštovani,

živimo v času intenzivnih podnebnih sprememb in velikih geopolitičnih izzivov. Trajnostna, zanesljiva in dostopna oskrba z energijo je odločilen element za ohranjanje in povečevanje blaginje ljudi ter doseganje globalne konkurenčnosti. Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti so za doseganje teh ciljev ključnega pomena. Proizvodnja in raba energije predstavljata več kot 75 % emisij toplogrednih plinov v EU. Razogljičenje energetskega sistema je zato ključnega pomena za doseganje podnebnih ciljev do leta 2030 in dolgoročne strategije EU za doseganje ogljične nevtralnosti do leta 2050.

Evropski zeleni dogovor se osredotoča na tri ključna načela za prehod k čistim virom energije, ki bodo pomagala zmanjšati emisije toplogrednih plinov in izboljšati kakovost življenja naših državljanov:

  • zagotavljanje varne in cenovno dostopne oskrbe z energijo,
  • razvoj popolnoma integriranega, medsebojno povezanega in digitaliziranega energetskega trga EU,
  • dajanje prednosti energetski učinkovitosti, izboljšanje energetske učinkovitosti naših stavb in razvoj energetskega sektorja, ki bo v veliki meri temeljil na obnovljivih virih energije.

Povezovanje in sodelovanje je nujno za doseganje ciljev ogljične nevtralnosti. 

Evropska podnebna zakonodaja, t. i. paket »Fit for 55« določa, da je doseganje podnebnega cilja EU, tj. zmanjšanje emisij EU za vsaj 55 % do leta 2030, zakonska obveznost. Države EU pripravljajo novo zakonodajo, da bi ta cilj dosegle in bi EU do leta 2050 postala podnebno nevtralna. Na letošnji konferenci bomo na osnovi smernic Evropske komisije razpravljali o možnostih praktičnih aplikacij novih tehnologij in poslovnih modelov ter nujnosti medsektorskega povezovanja.

Ozaveščanje vseh deležnikov o nujnosti zelenega prehoda je izrednega pomena. SZE ima pri tem eno ključnih vlog, saj postavlja temelje za širši družbeni in strokovni konsenz trajnostne energetike. Povezovanje in sodelovanje sta torej ključni besedi prihajajoče konference SZE. Samo s skupnimi močmi bomo uspeli doseči zastavljene cilje in presegli zidove posameznih strok, industrij in sektorjev. Vabljeni ste, da se udeležite Mednarodne konference SZE, da skupaj pretvorimo ambicije v konkretne projekte.

Resalta

**********************

O podjetju

Resalta je vodilno neodvisno podjetje na področju energetskih storitev in razvoja obnovljivih virov energije na območju JV Evrope. Razvijamo, financiramo, izvajamo in upravljamo projekte na področju obnovljivih virov energije ter energetsko učinkovitih rešitev, s katerimi zmanjšujemo okoljski odtis. Naše rešitve in projekti ustvarjajo visoko usposobljeni in motivirani zaposleni in temeljijo na več kot desetletju izkušenj ter preko 250 izvedenih projektih v regiji.

S poslovnim modelom pogodbene oskrbe z energijo izvajamo oskrbo z električno energijo, toploto in hladom. S poslovnim modelom pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije pa znižujemo rabo energije v stavbah in javnih razsvetljavah. Ponujamo tudi storitve energetskih pregledov in pregledov ogljičnega odtisa, ki so temelj za odločanje o strategijah prehoda k ogljični nevtralnosti našim kupcem v industriji, komercialnem in javnem sektorju.

S poglobljenim razumevanjem različnih industrij in področij, v katerih delujejo naši naročniki, specifik njihovega dela in energetskih potreb, lahko vsakemu naročniku ponudimo širok nabor storitev in zanj prilagojenih rešitev. Prizadevamo si, da projekti, ki jih razvijemo in ukrepi, ki jih izvedemo, pozitivno vplivajo tudi na širšo skupnost in okolje.