Osnovne informacije

Slovensko združenje za energetiko (SZE) povezuje podjetja, organizacije, institucije in posameznike strokovnjake, ki so s svojim delom posredno ali neposredno povezani predvsem s termoenergetiko, ustvarja pogoje za izmenjavo strokovnih izkušenj, izobraževanj ter sodeluje s sorodnimi strokami doma in v tujini.

Organizacijska struktura SZE temelji na petih sekcijah:

S takšno organizacijo SZE pokriva celotno verigo energetske oskrbe s podporo temeljnih in aplikativnih znanj. S poudarkom na energetski učinkovitosti in prednostni izrabi obnovljivih virov energije v vseh členih verige energetske oskrbe zagotavlja horizontalno povezavo vseh sekcij.

Zgodovina

Slovensko društvo za daljinsko energetiko (SDDE) je bilo ustanovljeno 6. marca 1998 na pobudo slovenskih podjetij, ki v Sloveniji delujejo na področju distribucije plina, daljinskega ogrevanja in daljinskega hlajenja. S sodelovanjem s številnimi domačimi in tujimi strokovnjaki, z organizacijo letnih mednarodnih konferenc ter z izdajo zbornikov in strokovne literature je društvo v svojem dvajsetletnem uspešnem delovanju preraslo svoje okvire.

29. novembra 2017 je občni zbor SDDE sprejel novo organizacijsko obliko in novo ime društva. Slovensko društvo za daljinsko energetiko SDDE se je preimenovalo v Slovensko združenje za energetiko SZE.

Vodstvo združenja

PREDSEDNIK PODPREDSEDNIK
prof. dr. Alojz Poredoš
e-pošta: alojz.poredos@fs.uni-lj.si
mag. Dejan Koletnik
e-pošta: dejan.koletnik@plinovodi.si

Organi društva

 • Občni zbor
  Občni zbor je najvišji organ združenja, ki ga sestavljajo vsi člani. Odloča o najpomembnejših zadevah pri delovanju združenja. Več v statutu.
 • Izvršni odbor
  Izvršni odbor je izvršilni organ združenja, ki opravlja organizacijska, strokovna-tehnična in administrativna dela ter vodi delo združenja med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Več v statutu.
 • Nadzorni odbor
  Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov združenja ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem združenja in razpolaganjem s premoženjem združenja. Več v statutu.
 • Disciplinska komisija
  Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva ter vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Več v statutu.