Članstvo

Član Slovenskega društva za daljinsko energetiko lahko postane vsaka fizična oseba, ki se ukvarja neposredno ali posredno z dejavnostjo na področju daljinske energetike. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačati članarino.

Društvo ima:
 • redne člane,
 • častne člane,
 • podporne člane ter
 • člane juniorjev.

Vabimo Vas, da postanete naš član. Izpolnite priloženo pristopnico in jo pošljite na naslov društva.


Redni član

Za rednega člana SDDE se lahko sprejme fizična oseba, ki podpira v statutu omenjene cilje društva. O sprejemu odloča izvršni odbor.

 

PREDNOSTI INDIVIDUALNEGA ČLANSTVA V SDDE


 • Člani SDDE imajo prednosti in ugodnosti pri udeležbi na strokovnih seminarjih, forumih in delavnicah v organizaciji SDDE ali organizacij katerih član je SDDE.
 • Člani so redno obveščeni o dejavnosti društva in možnostih za sodelovanje preko glasila društva, spletne strani društva in preko individualnih obvestil.
 • Člani imajo prost dostop do knjižnice društva s strokovno literaturo, zborniki in strokovnimi revijami.
 • Člani društva imajo možnost za povezovanje s strokovnjaki doma in v tujini ter izmenjavo znanja in izkušenj.
 • Člani društva se lahko vključujejo v delo sekcij društva.


Častni član

Častni član SDDE lahko na predlog izvršnega odbora in s sklepom občnega zbora postane redni član društva, ki je v društvu najmanj 10 let. Častno članstvo podeli društvo za splošne zasluge pri upravljanju društva ali za izredne znanstvene ali strokovne dosežke na področju daljinske energetike.


Podporni član

Podporni člani SDDE lahko postanejo ustanove, podjetja in osebe. Višino letne podpore društvu določi izvršni odbor.


Pravice podpornega člana društva določata 8. in 9. člen statuta SDDE.


PREDNOSTI PODPORNEGA ČLANSTVA V SDDE


 • Predstavniki podpornega člana imajo ugodnosti pri udeležbi na strokovnih seminarjih, forumih in delavnicah v organizaciji SDDE ali organizaciji združenj katerih član je SDDE.
 • Podporni člani imajo možnosti za promocijo dejavnosti podjetja in proizvodnega programa na dogodkih v organizaciji društva in preko glasila društva.
 • Predstavniki podpornih članov lahko sodelujejo pri analizah in spremljajo delo sekcij društva, se vključujejo v strokovne projekte in koristijo rezultate dela sekcij.
 • Podporni člani lahko sodelujejo z domačimi in mednarodnimi organizacijami, katerih član je SDDE ter podjetji na področju daljinske energetike s katerimi SDDE sodeluje.
 • Podporni člani lahko koristijo bazo podatkov in strokovno pomoč društva in organizacij katerih član je SDDE.
 • Podpori člani lahko sodelujejo pri oblikovanju programa dela društva in vplivajo na izbiro področij in tem za delo sekcij društva.
 • Podporni člani so redno obveščeni o aktualnih dogodkih doma in v tujini preko glasila društva, spletne strani društva in s poročili udeležencev iz najodmevnejših dogodkov na področju daljinske energetike.
 • Podporni člani imajo možnost za sodelovanje s podjetji in organizacijami s katerimi SDDE sodeluje ter za prenos znanja in izkušenj na rednih forumih in srečanjih.
 • Podporni člani imajo prost dostop do knjižnice društva s strokovno literaturo, raziskovalnimi nalogami, zborniki, strokovnimi revijami, članki in projekti izdelanimi s strani SDDE ali organizacij katerih član je SDDE.
 • Podporni člani imajo možnost za odpiranje problematike in iniciranje strokovnih problemov v reševanje društvu. Po potrebi se lahko koristi baze podatkov, knjižnice in strokovno pomoč organizacij katerih član je SDDE.


Član junior

Član junior je lahko oseba, ki se izobražuje na Univerzi, Visoki šoli ali strokovni šoli in se kasneje včlani v redno članstvo. Ne plačuje nobene članarine. Zanj skrbi društvo in ima le pravico sodelovati na tehnično-znanstvenih prireditvah društva.

Sprejem v članstvo
Za sprejem v članstvo je potrebno izpolniti pristopnico, ki jo na zahtevo pošlje predstavnik administracije skupno s statutom društva. S predložitvijo sprejema statuta, potrdi predstavnik administracije sprejem v članstvo pisno. Podpis na prijavi pomeni sprejem statuta društva.

Naslov