Osrednje teme prispevkov

• Soproizvodnja na osnovi obnovljivih in alternativnih virov energije
• Energija iz odpadkov
• Shranjevanje energije 

• Daljinsko ogrevanje in hlajenje - smeri razvoja
• Oskrba s plinom – rešitev na poti v nizkoogljično družbo
• Povezovanje sektorjev: plin-električna energija – toplota

• Energetska učinkovitost stavb – implementacija direktive
o energetski učinkovitosti
• Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija v stavbah
• Raba energije v industriji in prometu

• Teoretična in aplikativna podpora razvoju energetike
• Nove in alternativne tehnologije
• Digitalizacija za povezovanje energetskih sistemov
• Zakonodaja in regulativa